Skip links

Санхүүгийн тайлан

Үйл ажиллагааны тайлан 2021

Annual report 2021

Өдөр

Гарчиг

MN

EN

2021

Үйл ажиллагааны жилийн тайлан

2021

Санхүү, үйл ажиллагааны товч танилцуулга

2022

Санхүү, үйл ажиллагааны 1-р улирлын товч танилцуулга

2022

Санхүү, үйл ажиллагааны 1-р хагас жилийн товч танилцуулга

2022

Санхүү, үйл ажиллагааны 3-р улирлын товч танилцуулга 

2022

2022 оны хагас жилийн үйл ажиллагааны тайлан

2022

2022 оны 3-р улирлын үйл ажиллагааны тайлан

2023

Үйл ажиллагааны тайлан

2023

Санхүү, үйл ажиллагааны гүйцэтгэлийн 1-р хагасын товч танилцуулга 

2024

Санхүү, үйл ажиллагааны гүйцэтгэлийн товч танилцуулга